Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (stalling)

Augustus 2020 – Versie 1.0

Geldend voor Hoeve Belenos statutair gevestigd en kantoorhoudende te De Heen, aan de Fort Henricusweg 4.

Artikel 1         Definities

1.1       de Stal: Hoeve Belenos en de daar aangeboden stalling en/of gerelateerde hippische producten.

1.2       de Klant: de wederpartij van de Stal bij een overeenkomst.

1.3       Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Stal en de Klant.

Artikel 2         Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, overeenkomst en daaruit voortvloeiende verbintenis van en met de Stal.

2.2       Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijking betrekking heeft. Ter duidelijkheid betreft de volgorde van voorwaarden allereest het schriftelijk overeengekomen contract en mogelijke bijlagen hierbij en vervolgens de algemene voorwaarden, waarbij de prioriteit van het schriftelijk overeengekomen contract gaat boven de algemene voorwaarden.

2.3       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden danwel van een met van toepassingverklaring van deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst, naar onherroepelijk rechterlijk oordeel niet (rechts)geldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar rechterlijk oordeel niet (rechts)geldig blijkt te zijn, zal deze worden geconverteerd in een rechtens aanvaardbare bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling en de overeenkomst.

2.4       Door het enkele feit van een overeenkomst of het feitelijk uitvoering geven daaraan met de Stal verklaart de Klant dat eventuele zijnerzijds bestaande voorwaarden geen toepassing zullen vinden, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedeponeerd, zodat op alle overeenkomsten, offertes en daaruit voortvloeiende verbintenissen slechts de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3         Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1       Alle offertes van de Stal zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende de door de Stal opgegeven termijn.

3.2       Opdrachten aan de Stal gelden als onherroepelijk aanbod zolang de opdracht niet door de Stal is geweigerd.

3.3       Een overeenkomst komt tot stand door de acceptatie door de Stal van het aanbod van de Klant.

Artikel 4         Plaats van de levering en risico-overgang bij koopovereenkomst

4.1       Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, vindt levering plaats aan het adres van de Stal. De levering vindt plaats door feitelijke ter beschikking stelling. Het risico gaat op dat moment over op de Klant.

4.2       Ongeacht het bepaalde in het eerste lid kunnen de Klant en de Stal overeenkomen dat de Stal voor het transport zorgt. Het risico van transport rust ook in dat geval op de Klant. De Klant dient zich tegen deze risico’s verzekeren.

Artikel 5         Prijzen

5.1       De Stal is gerechtigd het trainingsbedrag te verhogen indien het niveau van de voorzieningen daartoe aanleiding geeft. De Stal is voorts gerechtigd eventuele wijziging van de omzetbelasting aan de Klant door te berekenen. De Stal is in ieder geval gerechtigd het trainingsbedrag éénmaal per jaar te indexeren met een percentage dat maximaal gelijk is aan het door het CBS berekende percentage CPI alle huishoudens. De Stal dient deze verhoging schriftelijk, of per e-mail of vergelijkbaar, minimaal 1 maand van te voren aan de Klant mede te delen.

Artikel 6         Eigendomsvoorbehoud

6.1       Indien de Stal enige zaak onder eigendomsvoorbehoud heeft verkocht, blijft dit eigendom van de Stal totdat de Klant aan al zijn financiële verplichtingen terzake de tussen partijen gesloten overeenkomst, met inbegrip van rente en kosten, jegens de Stal heeft voldaan.

6.2       Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

6.3       Nadat de Stal haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terug halen. De Klant staat de Stal toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 7         Hulppersonen en ondergeschikten

7.1       De Stal is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van hulppersonen. Hij zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor de tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst door derden is uitgesloten.

7.2       Indien voormelde hulppersonen of ondergeschikten buiten de Overeenkomst mochten worden aangesproken terzake van de werkzaamheden, waartoe zij door de Stal werden ingezet, wordt ten behoeve van deze hulppersonen en ondergeschikten geacht te zijn bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen.

7.3       De Stal kan zich beroepen op elk exoneratiebeding dat hulppersonen en derden jegens de Klant met de Stal zijn overeengekomen tenzij Klant dit beding redelijkerwijs niet had hoeven te verwachten.

Artikel 8         Betaling

8.1       Betaling dient plaats te vinden voorafgaande aan de levering van de zaak of de verrichting van de dienst plaats te vinden. In gevallen waarin betaling op factuur achteraf is overeengekomen, dient betaling zonder enige aftrek en/of verrekening door Koper binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de Stal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Klant is niet gerechtigd de betalingen op te schorten.

8.2       Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de Stal gestelde bank- of girorekeningen leidt tot kwijting van de Klant, tenzij de Stal akkoord is gegaan met betaling in contanten. Betalingen via iDEAL of Tikkie gelden ook als overmaking.

8.3       Het recht van de Klant om zijn vorderingen op de Stal te verrekenen, is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van de Stal.

8.4       Eventuele garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

8.5       Bij niet c.q. niet-tijdige betaling, verkeert de Klant in verzuim door het enkele verloop van de termijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het ogenblik waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden is de Klant over hetgeen hij aan de Stal is verschuldigd eveneens een rente van 1% per maand verschuldigd, samengesteld op jaarbasis.

8.6       De op de incasso vallende buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen forfaitair 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 500,=, zonder dat de Stal hoeft aan te tonen dat deze kosten zijn gemaakt.

8.7       Als de Stal in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt, voor rekening van de Klant.

8.8       Betalingen aan de Stal strekken eerst in mindering op de kosten, dan op de rente en vervolgens op de oudste facturen.

Artikel 9         Annulering

9.1       Het staat Klant vrij een overeenkomst die zij met de Stal is aangegaan, te annuleren. Alsdan geldt het volgende:

–           Bij annulering van meer dan één maand voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Klant niet gehouden enig bedrag aan de Stal bij te betalen.

–           Bij annulering meer dan 14 dagen, maar niet meer dan één maand voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Klant gehouden 25% van de prijs aan de Stal te betalen.

–           Bij annulering meer dan 7 dagen, maar niet meer dan 14 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Klant gehouden 35% van de prijs aan de Stal te betalen.

–           Bij annulering meer dan 3 dagen, maar niet meer dan 7 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Klant gehouden 60% van de prijs aan de Stal te betalen.

–           Bij annulering meer dan 24 uur, maar niet meer dan 3 dagen voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Klant gehouden 85% van de prijs aan de Stal te betalen.

–           Bij annulering 24 uur of minder voor de aanvangsdatum van de uitvoering van de overeenkomst is Klant gehouden 100% van de prijs aan de Stal te betalen.

9.2       Artikel 9.1 is niet geldig indien de overeenkomst geannuleerd wordt wegens door de dierenarts vastgestelde medische redenen. In dit geval is Klant niet gehouden enig bedrag aan de Stal bij te betalen.

Artikel 10       Opzegging en ontbinding

10.1     Indien de Klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet-tijdig danwel niet behoorlijk nakomt, overlijdt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, in geval de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, zijn vermogensbestanddelen geheel of gedeeltelijk in executoriaal beslag worden genomen of anderszins insolvent blijkt, wordt de Klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de Stal gerechtigd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, dan wel iedere andere maatregel treffen die zij passend acht.

10.2     In al deze gevallen is iedere vordering op de Klant terstond en ineens opvorderbaar en is de Stal bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar geleden schade op de Klant te verhalen. Deze schade wordt bepaald op 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de Stal volledige schadevergoeding te vorderen.

10.3     De Klant blijft gehouden de overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.

10.4     De Klant vrijwaart de Stal tegen vorderingen van derden als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11       Aansprakelijkheid

11.1     De Stal is niet aansprakelijk voor de schade die Klant lijdt, tenzij deze schade het rechtstreeks en voornamelijk gevolg is van een aan de Stal toe te rekenen tekortkoming.

11.2     Indien enige aansprakelijkheid van de Stal bestaat, dan is deze beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de Stal in het betreffende geval uitkeert.

11.3     In geval van een koopovereenkomst dienen klachten over het gekochte of de aflevering daarvan dienen binnen 7 kalenderdagen na aflevering schriftelijk bij de Stal te worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht vervalt de Stal aan te spreken op enige tekortkoming. De ‘bekwame tijd’ als bedoeld in artikel 6:89 BW wordt in alle gevallen gesteld op 7 kalenderdagen.

11.4     Alleen schade aan het geleverde komt voor vergoeding in aanmerking. Uitgesloten is elke vorm van gevolgschade en bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld, maar niet alleen, gederfde winst, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Klant. De Klant doet daarvan afstand.

11.5     Voor beschadiging of verlies van door de Klant ter beschikking gestelde materialen is elke aansprakelijkheid van de Stal uitgesloten.

11.6     De Stal is niet tot enigerlei schadevergoeding gehouden anders dan uit hoofde van hetgeen in dit artikel is bepaald, tenzij bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 12       Stalregels

12.1     Op de Stal gelden Stalregels. Klant is gehouden deze stalregels na te leven en te bevorderen dat anderen deze eveneens naleven. De Stalregels maken onderdeel uit van iedere overeenkomst en overtreding van de Stalregels vormt – indien deze van voldoende zwaarwegend belang zijn – grond voor de Stal de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

12.2     De Stal kan de Stalregels tussentijds wijzigen. De Stal is gehouden deze wijzigingen aan de Klant kenbaar te maken.

Artikel 13       Geschillen en toepasselijk recht

13.1     Op de met de Klant gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2     Eventuele geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement waar de Stal is gevestigd.